Sürücü Kursu Nasıl Açılır?

Tarih: 01.02.2020 - 16:18:23

Sürücü kursu açmak için gerekli belgeler

Kurs açma izninin verilebilmesi için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kurucu veya temsilcisinden istenen belgeler:

1-Dilekçe formu,

2-T.C. Kimlik numarası beyanı,

3-Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasti bir cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı adli sicil beyanı,

4-Tüzel kişiliği haiz kuruculardan ise, form dilekçe ile birlikte vakıf veya dernekler için kurumca tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme, şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı istenir.

Özel kursun açılacağı bina için istenen belgeler:

1-Özel kursun açılacağı binanın mülkiyet durum beyanı (kiracı veya malik veya intifa hakkına sahip olunduğuna dair yazılı beyan) ve adresine ilişkin beyan (form dilekçede belirtilir),

2-Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılacak kurslar için 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,

3-Bina iş yeri ise belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi istenir.

Valiliklerce binanın, kursun kullanış amaçlarına uygun ve yeterli olduğuna dair istenen belgeler:

1-Binaya ait üç adet roleve planı eklenmiş bayındırlık müdürlüğü teknik raporu,

2-İki İlköğretim müfettişi tarafından düzenlenmiş rapor,

3-Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü raporu,

4-İtfaiye Müdürlüğü raporu düzenlenir.

Bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri ile ilköğretim müfettişleri raporlarında kursun:

1-Açılmak istendiği yerin açık adresi,

2-Derslik, idare odaları, öğretmenler odası, atölye gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebadı ve bu bölümlerin her birinin kaçar kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kursun toplam kursiyer kapasitesinin ne olabileceği,

3-Lavabo ve WC sayısı ile kurs karma ise bunların bayan ve erkek kursiyerler için ayrı ayrı olup olmadığı belirtilir.

Bahsedilen belgeler milli eğitim müdürlüklerince incelenerek tanzim edilen dosya Valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülenlere “Kurum Açma İzni” verilir. Konuyla ilgili yönetmelikler de değişikliler olabileceğinden daha detaylı bilgi almak için motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğini incelemelisiniz.

İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak, trafik ve çevre dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak ve Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak gerekir.

Araç tekniği dersi için üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak gerekir.

Direksiyon eğitimi dersi için üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak, yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak gerekir.